سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سوزان شهباز – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان
احمدرضا نصراصفهانی – دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
عشرت زمانی – استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در آغاز قرن بیست و یکم، افراد و جوامع، با نیاز روز افزون خود به آموزش، مسئولیت فوق العاده سنگینی بر دوش موسسات آموزشی گذاشته اند. سرعت فزاینده علم و پیشرفت سریع فناوری، تلاش هرچه بیشتر دست اندرکاران نظام آموزشی را برای آگاهی از فناوری های جدید و قابلیت های آنها، ضروری می سازد. از این رو نظام های آموزشی در مقابل موج عظیمی از تحولات قرار گرفته اند که در آن موقعیت سنتی مدرسه، روش آموزش، دانش آموزان، معلم و مدیر به چالش کشیده شده است. اگر چه ورد فاوا به مدارس می تواند باعث تحول نظام آموزشی شود ولی ترویج فناوری های نوین با موانعی نیز همراه است. به منظور بررسی موانع کاربرد فاوا در مدارس، پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۸۰نفر از دبیران و ۳۷ نفر از مدیران مدارس متوسطه است که دارای کارگاه فاوا بوده اند و از طریق تصادفی ساده هماهنگ با تعداد دبیران و مدیران نواحی آموزشی در سطح شهر اصفهان انتخاب شده اند. ابزار بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که برای بررسی روایی آن، از روایی محتوا، و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی در محیط SPSS صورت گرفته است. از جمله مهم ترین موانع کاربست فاوا که در پژوهش حاضر مشخص شده می توان به :۱) عدم تسلط دبیران به زبان انگلیسی ،۲) ضعف در دانش رایانه ای دبیران،۳) عدم تلفیق رایانه در محتوای برنامه درسی و ۴) کمبود وقت کار عملی نسبت به تئوری در دبیرستانها اشاره کرد.