سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – دانشیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
مهدی شفیعی فر – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی ایمانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

در تحقیق حاضر با هد ف بررسی دقت و کارآیی روشهای مختلف برآورد نرخ حمل رسوب در شرایط سواحل شمال کشور،یک مطالعه موردی برروی سواحل بابلسر انجام شده است. بدین منظور نرخ انتقال رسوب ساحلی طی ١٥ روز در کنارموج شکن اصلی بندر بابلسر و در شرایط امواج با ارتفاع کتوسط تل­ههای رسوبگیر اندازه­گیری شده است ومقادیر حاصله با مقادیر بدست آمده از برآورد شش فرمول مختلف مقایسه شده است.نتایج تحقیق نشان دهنده آ ن است که نر خ انتقال رسوب انداز ه گیر ی شد ه برای اموا ج با انرژ ی کم در تمام حالات مقادیر کمتر ی را نسبت به برآورد فرمولهای مختلف نشا ن میدهد و نشان از دست بالا بودن فرمولها برا ی سواحل آرا م باانرژ ی کم دارد. در این میان فرمول Kamphuis( 1991)که اثر پریود موج و شیب ساحل و اندازه ذره را در نظر میگیرد ، نزدیکترین برآورد به مقدار اندازه­گیر ی شد ه را نشا ن میدهد.همچنین در این مقاله وجود رابطه خطی بین نرخ انتقال رسوب ساحلی و فاکتور فلوی انرژی که اساس فرمول(C.E.R.C) میباشد، توسط مقادیر اندازه­گیر ی شده درون تل هها ی رسوبگیر تحقیق شده و مورد تأیید قرار گرفته است .