سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین گودرزی – دانشگاه تهران-دانشکده فنی-گروه مهندسی متالوژی و مواد و معاونت تحقیق
احمد علی آماده – دانشگاه تهران -دانشکده فنی-گروه مهندسی متالوژی و مواد
سعید رضا الله کرم – دانشگاه تهران -دانشکده فنی-گروه مهندسی متالوژی و مواد

چکیده:

در تحقیق حاضر پوشش الیاژی الومینیوم – روی گالوالوم باترکیب شیمیایی ۵۵Al-43.5Zn-1.5Si به روش غوطه وری گرم بر ورق فولادی اعمال و رفتار خوردگی آن با پوششهای گالوانیزه و الومینایز تجاری در محیط آب دریا مقایسه گردید نحوه پیشرفت و نوع محصولات خوردگی بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و انالیز پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان دادند که پوشش گالوانیزه بیشترین و الومینایز کمترین سرعت خوردگی یکنواخت را دارا بوده لیکن پوشش الومینایز بعلت شکست لایه اکسید سطحی توسط یون کلر دچار خوردگی موضعی می گردد. پوشش الومینیوم – روی به علت داشتن ساختار دو فازی با شاخه های غنی از الومینیوم و فازهای بین شاخه هاغنی از روی لایه پیوسته ای ا زمحصولات خوردگی چسبنده و فشرده ایجاد م یکند که کاهش نرخ خوردگی را موجب می شود.