سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد چیانی – کارشناس مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
محمدرضا پاک منش – کارشناس مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
علیرضا آقایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

با توجه به روند صنعتی شدن کشور و تولید فولادهای کیفی ، نیاز اکسیژن زدایی توسط آلومینیوم ب ه علت سرعت بالاتر نـسبت بـه دیگـر اکـسیژن زداهـا، بهبـود خـواص مکـانیکی محـصول نهـایی و تولیـد فولادهـای کـم کـربن آلومینیوم دار، روز به روز بیشت ر احساس می شود . مشکل اصلی صنایع فولاد سازی کشور در استفاده از این روش به فرایند ریخته گری آن و بسته شدن نازل باز می گردد که تاکنون تحقیقات جامع و کـاملی در ایـن زمینـه انجـام نشده است . در این مقاله سعی بر آن شد تا با بررسـی انـواع مورفولـوژی آخـال هـای ایجـاد شـده د ر ایـن روش و مکانیزم های رشد آن ها، راه حل های عملی مناسبی ارائه گردد