سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید سنگین آبادی – کارشناس موسسه تحقیقات آب
جلال عطاری – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
منصور ابوالقاسمی – دکترای سازه های آبی – موسسه تحقیقات آب

چکیده:

بررسی مورفولوژی رودخانه جهت تعیین بازه های ناپایدار، یکی از مراحل اصـلی در سـاماندهی مـی باشـد . در ایـن مقاله، تغییرات رودخانه کندوز در باز ه های مختلف بررسی شده و نوع هر بازه از لحاظ پایداری با مقایسه نقشه های موجود از رودخانه در سال های ۱۹۸۵ و ۲۰۰۱ و بررسی پارامترهای هندسی و فراوانی آنها تعیـین شـده اسـت، در ضمن، شکل رودخانه در هر قسمت از لحاظ نوع و درجه مئاندری بودن در سال های ۱۹۸۵ و ۲۰۰۱ بررسـ ی شـده است . نتایج نشان داد که این رودخانه در بازه های ابتدایی خود به دلیل تلاقی رودخانه های بالادست، ناپایدار بـوده
و بایستی عملیات ساماندهی در آن اجرا گردد .