سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید ناظمی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه
عبدالحمید جعفری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پوشش آ لیاژی Zn-Co امروزه در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفق استفاده از آن، زمینة مناسبی برای توسعة کاربرد این پوشش فراهم آورده است . در این تحقیق با تغییر شرایط چگالی جریان و زمان آبکاری در فرایند پوششدهی آلیاژی Zn-Co ، تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی و ساختار پوشش بوسیلة میکروسکوپ الکترونی SEM مطالعه شده است . فلز پایه تحت بررسی فولاد فنر کربنی با شماره استاندارد G3522 میباشد که در حمام کلریدی آبکاری Zn-Co پوششدهی شده است . بررسیها نشان میدهد که در چگالی جریانهای پایین حدود ٢A/dm 2 رشد بلورهای پوشش موازی با سطح بوده و با افزایش چگالی جریان و گذر از مرز ٣A/dm 2 رشد بلورهای پوشش بصورت عمود بر سطح خواهد بود . انسجام بیشتر پوشش آلیاژی Zn-Co در رشد موازی با سطح بوسیلة آزمونهای سختیسنجی و نیز چسبندگی مطالعه شده است . نتایج حاصل مؤید سختی بیشتر و چسبندگی مناسبتر پوششی با رشد موازی با سطح میباشد .