سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شکوه فر – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهرام احمدی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار
ارش رضایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته

چکیده:

در تحقیق حاضر مورفولوژی و نوع فازهای رسوبی در آلیاژهای Al-Li-Cu-Zrبررسی شده است. ریخته گری شمشهای استوانه ای شکل ازAl-(0.9,2.2)Li-Cu-Zr و Al-Zr ، Al-Cu ، Al-Liدر کوره القایی و تحت اتمسفر گاز خنثی صورتگرفته است. تصاویر میکروسکپ الکترونی و میکروآنالیز عنصری فازهای رسوبی داخل دانه ها و مرزهای دانه نشان میدهد که عناصر لیتیم و زیرکونیم بیشتر تمایل به ایجاد رسوب در داخل دانه داشته و دارای جدایش منفی(از مرز به طرف مرکز دانه) هستند در صورتی که عنصر مس ضمن تشکیل رسوب در داخل دانه ها به مقدار زیاد در مرزها نیز جدایش می یابدآنالیز حرارتیDTA)نمونه دوتایی آلومینیم-لیتیم حاکی از تشکیل فازβدر ساختار است. نگهداری قطعه در هنگامریخته گری در دمایی حدود ۴۰۰ درجه سانتی گراد باعث ایجاد فازهایT2 وTBدر ساختار نمونه ها شده که تغییر سطح انرژی بر روی نمودارDTAدر همین محدوده دمایی نشان دهنده پایداری این فازها است.