سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم حسینی چگینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
محمدحسین مهدیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

مطالعات رسوب و تغییرات ناحیه ای آن از جمله عواملی است که در مطالعات حفاظت آب و خاک و شبکه های آبیاری و زهکشی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در شرایطی که مطالعه رسوب در یک حوزه آبخیز مطرح است. باید شبکه ایستگاه های هیدرومتری به نحوی ایجاد شود که تقریبا همه حوزهمورد مطالعه را تحت پوشش قرار دهد. لذا در این تحقیق همبستگی مکانی ایستگاه های رسوب سنجی در سطح کشور از نظرارتفاع و سطح هر حوزه مورد نظر بودهو به عنوان یک مطالعه موردی، آمار متوسط رسوب، ارتفاع ایستگاه ها، مساحت حوزه ها و رسوب ویژه از نظر همبستگی مکانی آنها در حوضه دریاچه ارومیه برای ۳۶ ایستگاه مورد بررسی زمین آماری قرار گرفت.نتایج بدست آمده وجود همبستگی مکانی بین ۱۷۸۰ ایستگاه رسوب سنجی کشور تا ۵ درجه طول و عرض جغرافیای را نشان میدهد. این همبستگی بر اساس ایجاد منحنی نیم تغییر نما برای متغیر سطح هر حوزه ایستگاه و ارتفاع ایستگاه از سطح دریا می باشد. در این مطالعه خطاهای اندازه گیری در هر ایستگاه و عواملی که قابل کنترل نیستند. ۴۰ درصد واریانسی مکانی را شامل می گردد. در مطالعه موردی مذکور بعلت تعداد کم ایستگاه ها، درجه همبستگی مکانی ایستگاه های رسوب سنجی برای ارتفاع و رسوب ویژه تنها ۰/۳ درجه طول و عرض جغرافیایی است که مقدار بسیار کمی را نشان می دهد.