سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالله شادآرام – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود میرزایی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدآرش سیدشمس طالقانی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ساختار مقادیر متوسط زمانی سرعت و مولفه های نوسانی آن در دنباله نزدیک پشت یک جسم نقش به سزایی درنیروهای آیرودینامیکی وارد بر جسم دارد. بدین منظور، در تحقیق تجربی حاضر، نحوه تغییرات درصد آشفتگی و ممانهای مرتبه دوم مولفه های نوسانی سرعت د راستای عمود بر امتداد جریان ومقاطع مختلف دور از لبه فرار اندازه گیری و رسم شده اند. آزمایشات توسط تکنیک سیم داغ و تونل باد در عدد رینولدز ۱۰ به توان ۵ ضربدر ۶ وابسته به سرعت جریان آزاد و طول صفحه در امتداد جریان انجام شده است. در تحقیق تجربی حاضر، دنباله نزدیک آشفته در امتداد یک صفحه مسطح با لبه حمله گرد و لبه فرار تیز که به صورت اریب در زاویه ۴۵ درجه قرار دارند، بررسی شده است. نتایج تجربی به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه شده و از دقت قابل قبولی برخوردار است. بررسی های انجام شدهنشان داد که می تون ناحیه دنباله نزدیک را به سه قسمت ناحیه زیر لایه درونی دنباله نزدیک، ناحیه لگاریتمی و ناحیه لایه خارجی تقسیم بندی نمود. با توجه به نتایج حاضر، تا فاصله x+=9000 را می توان به عنوان محدود دنباله نزدیک به حساب آورد.