سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدتقی ساداتی پور – ‌استادیار‌دانشکده علوم و‌فنون‌دریایی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال‌
سیدحسام نجیبی – نفت اهواز،‌‌مسئول‌پژوهش‌و‌توسعة شرکت‌ ملی‌گاز
زهرا دربان‌آستانه – ‌کارشناس‌ارشد‌ رشته‌آلودگی‌و‌حفاظت محیط‌زیست دریا‌‌ دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده:

موضوع تحقیق در راستای شناخت کالبدی محدودة پالایشگاه گاز کنگان (فجرجم) و تعامل آن با محیط پیرامون از منظر شناخت توان خودپالایی منطقه ارائه شده است که برای رسیدن به اهداف مورد نظر عوامل مؤثر که مرتبط با شبکة هیدرولوژیکی و مورفومتری و عوامل شکلی و هندسی حوضه ( شامل L، N، Z، Ho، He، G، Ff، Re، K، Ff و T ،D ،F ،A،P و … ) می‌باشد طبق روش استالر مورد محاسبه و بررسی قرار می‌گیرد و ارتباط آنها با یکدیگر در جهت کمک به تعیین بهینة توسعه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به شناخت زیست محیطی، اقلیمی، توپوگرافی، تکتونیکی، زمین شناسی، صنعتی و کشاورزی منطقه در نهایت پهنه بندی مناسب توسعه را با اطلاعات کاربردی در جهات مختلف جغرافیایی محدودة مورد مطالعه را تعیین نمود. که با توجه به الزامات توسعه پالایشگاه و آنالیز عددی در وضعیت مناسب از نظر شرایط محیطی و پارامترهای مورفومتری می‌توان توسعه را در غالب جهات جغرافیایی به ترتیب اولویت جنوب شرق، شمال غرب و جنوب انجام داد جهت توسعه در بندر طاهری و شهرک توحید نیز به صورت موردی انجام گرفته است