سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محبوبه حاجی رستملو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند گروه زیست شناسی
سهراب رضوانی گیل کلائی – موسسه تحقیقات شیلات ایران
محمدرضا فاطمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه بیولوژی دریا
مجید صادقی زاده – دانشگاه تربیت مدرس، گروه ژنتیک

چکیده:

نظر به اهمیت مطالعات ژنتیکی با استفاده از مولکول mtDNA برای آشکار کردن تفاوتهای بین جعیت های یک گونه، نمونه برداری آرتیا پارتنوژنتیکا از ۷ منطقه شامل دریاچه های شور و اینچه برون در استان گلستان، حوض سلطان و نمک در استان قم، مهارلو وبختگان در استان فارس و آبگیر یقان اراک در استان مرکزی انجام و استخراج DNA بروش فنل – کلروفوم صورت گرفت. طراحی برایمر بر اساس توالی قطعه ای از ژن ریبوزومال میتوکندری (SrRNA16) بطول ۱۸ باز انجام و فرآیند PCR صورت پذیرفت. هضم آنزیمی محصول PCR بطول ۱۵۶۶ جفت باز آنالیز RFLP توسط ۱۰ آنزیم محدودگر، EcoR I، Alu I ، Taq I، Rsa I، Mso P، Mbo I، Hinf I، Hind III، Hae III، Eco47 I 12 هاپلوتیپمتفاوت رادر قطعه ریبوزومال نشان داد: ۴ هاپلوتیپ در شور و اینچه برون، ۱ هاپلوتیپ در نمک و حوض سلطان، ۳ هاپلوتیپ در میقان، ۱ هاپلوتیپ مشترکاً در بختگان و مهارلو و ۳ هاپلوتیپ در مهارلو. محاسبه تنوع هاپلوتیپی و نوکلئوتیدی درون جمعیتی، تنوع و اختلاف نوکلئوتیدی بین جمعیتی، فراوانی هتروژنیتی جغرافیایی و فاصله تکاملی هاپلوتیت ها نشان می دهد که تنوع در ژنوم میتوکندریایی آرتمیا در مناطق مورد مطالعه بالا است و این نتیجه با آنچه که برای موجودات با قابلیت پراکنش وسیع بیان شده است مشابهت دارد، همچنین نشانگر ناهمگنی ژنتیکی قابل توجهی بین جمعیت های مختلف بوده و در سطح هاپلوتیتی مدارک کافی از جدایی بین جمعیت های مورد طالعه مشاهده گردید.