سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید اطیابی –
علی رضا پوربخش –
زهرا نیکوصفت –

چکیده:

عفونتهای تنفسی مایکوپلاسمایی،موجب خسارات اقتصادی فراوان در نشخوارکنندگان بخصوص در منطقه آفریقا وخاورمیانه میشود . با اینکه تشخیص صحیح گونه های مایکوپلاسما در تعقیب استراتژی بهبود وضعیت بهداشتی و مدیریتی درفیلد نقش مهمی ایفا می کند،ولی با این وجود تشخیص تفریقی علائم بالینی عفونتهای مایکوپلاسما یی از سایر عوامل مشابه بسیارمشکل است .
این تحقیق شامل مطالعات مولکولی و میکروبیولوژیکی برای تشخیص مایکوپلاسما مایکوئیدس زیرگونه ایکوئیدس کلونی کوچک وبزرگ در ریه های پنومونیک گاو،کوسفند و بز می باشد .
تعداد ۱۸۰ نمونه ریه مشکوک از کشتارگاهی در کرمانشاه،غرب ایران،در طول سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶ جمع آوری ودر مجاورت یخ به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران وانستیتوی تحقیقاتی رازی منتقل شدند . نمونه های ریه بر اساس ویژگی های رنگ،قوام،و سطح مقطع بررسی شدند . ضایعات ماکروسکوپی شامل هپاتیزه شدن ریه با زخمهای سفیدو خاکستری و ظاهر منقوط دارای فیبرین یا بدون آن بودند . برای هر نمونه ابتدا بافت ریه راخرد کرده و با بکارگیری فیلتراستات سلولز ۰/۴۵ – ۲/۵ میکرومتر، به محیط کشت مایع ) PPLO شرکت (DIFFCO افزوده شدند . نمونه ها به انکوباتور %۶/۸ دی اکسید کربن منتقل PPLO روز ، لوله های کشتی که زردرنگ شده بودند در پلیت های محیط کشت ۱۰-۱۴ شدند . پس از آگارساب کالچر داده شدند . پس از مشاهده، کلونی های ویژه مایکوپلاسما در سطح آگار،استخراج DNA بر اساس روش فنل انجام گردید . DNA استخراج شده همراه با %۵ گلیسرول، در -۲۰ درجه نگهداری شد . روش PCR براساس ۱۶ SrRNA بر روی DNA استخراج شده با استفاده از پرایمراخنصاصی جنس و گونه انجام شد و آمپلی کن های بوجودآمده ۵۷۳ bp بودند .
تعداد ۴۰ نمونه از مجموع ۱۸۰ نمونه ریه با روش PCR از جهت جنس مایکوپلاسما مثبت بودند ).۲۲/۲%) در صورتیکه در نتیجه کشت تنها ۳۰ نمونه مثبت شدند ).۱۶/۶%) هیچ تفاوت معنی داری از نظر سن و جنس در مبتلایان مثبت مشاهده نگردید . بیشترین درصدزمان ابتلا به عفونت درماه آذر (۳۲%) و کمترین آن در ماه مرداد (۲/۵%) بوده است .