سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید اطیابی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سیدعلی پوربخش – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
زهرا نیکوصفت – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

عفونتهای تنفسی ما یکوپلاسما یی سبب خسارات اقتصاد ی فراوان در نشخوارکنندگان بخصوص در منطقه آفر یقا وخاورمیانه میشود . با اینکه تشخیص صحیح گونه ها ی ما یکوپلاسما در تعقیب استراتژی بهبود وضعیت بهداشتی و مدیریتی درفیلد نقش مهمی ایفا می کند، ولی با ا ین وجود تشخیص تفریقی علائم بالینی عفونتها ی ما یکوپلاسما یی از سایر عوامل مشابه بسیارمشکل است .
این تحقیق شامل مطالعات مولکولی و میکروبیولوژیکی برا ی تشخیص ما یکوپلاسما ما یکوئیدس زیرگونه ما یکوئیدس کلونی کوچک وبزرگ در ریه های پنومونیک گاو،گوسفند و بز در ایران می باشد . تعداد ۱۸۰ نمونه ریه مشکوک از کشتارگاهی در کرمانشاه، غرب ا یران، در طول سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶ جمع آوری ودر مجاورت یخ به آزما یشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران وانستیتوی تحقیقاتی رازی کرج منتقل شدند . نمونه ها ی ریه بر اساس و یژگی ها ی رنگ، قوام و سطح مقطع بررسی شد ند . ضایعات ماکروسکوپی شامل هپاتیزهشدن ر یه با زخمهای سفیدو خاکستری و ظاهر منقوط دارای فیبرین یا بدون آن بودند . برای هر نمونه ابتدا بافت ریه راخرد کرده و با بکارگیری فیلتر استات سلولز ۰/۴۵-۲/۵ میکرومتر، به محیط کشت مایع) PPLO شر کت ) DIFFCO افزوده شدند . نمونه ها به انکوباتور %۶/۸ دی اکسید کربن منتقل شدند . پس از ۱۰-۱۴ روز ، لوله ها ی کشت که زردرنگ شده بودند در پلیت ها ی محیط کشت PPLO آگار ساب کالچر داده شدند . پس از مشاهده، کلون ی ها ی و یژه ما یکوپلاسما در سطح آگار، استخراج DNA بر اساس رو ش فنل انجام گرد ید . DNA استخر اج شده، همراه با %۵۰ گلیسرول، در -۲۰ درجه نگهداری شد . روش PCR براساس S rRNA 16 بر روی DNA استخراج شده با استفاده از پرا یمراخنصاصی جنس و گونه انجام شد و آمپلی کن ها ی بوجودآمده ۵۷۳ bp بودند . تعداد ۴۰ نمونه از مجموع ۱۸۰ نمونه ریه با روشPCR از جهت جنس ما یکوپلاسما مثبت بودند ۲۲/۲%) در حالیکه در محیط کشت، تنها در۳۰ نمونه ر یه کلنی ها یمایکوپلاسما رشد کردند ).۱۶/۶%) هیچ تفاوت معنی داری از نظر سن و جنس در مبتلا یان مثبت مشاهده نگرد ید . بیشترین در صد زمان ابتلا به عفونت درماه آذر (۳۲%) و کمترین آن در ماه مرداد (۲/۵%) بوده است . از نظر ا یتلا بهمایکوپلاسما ما یکوئیدس ز یرگونه ما یکوئیدس کلونی ها ی کوچک وبزرگ ، هیچ نمونه مثبتی بر اساس ۲۱ CAP-PCRمشاهده نشد . مطالعه حاضر به بررسی دو سو یه از کلاستر ما یکوئیدس در نشخوارکنندگان ا یرانی می پردازد بررسی ها ی بیشتری در مورد پروفا یل گونه ها ی ما یکوپلاسما در عفونتها ی تنفسی نشخوارکنندگان در ایران باید صورت بگیرد .