سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داریوش باستانی – دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی شیمی ونفت
ندا صحرائیان – دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی شیمی ونفت

چکیده:

در فرآیند است خراج مایع -مایع، در مرحله تشکیل قطره بسته ب ه میزان دبی فاز پراکنده معمو ً لا دو رژیم ج ریانی مختلف وجود دارد،که عبارتند از رژیم قطره ورژیم جت .در این تحقیق مکانیزم انتقال جرم در رژیم جت برای سیستمها ی با تنش بین فازی بالا نیز RDC بررسی شده است.به این منظور ضریب انتقال جرم در جت محا سبه شدوضریب انتقال جرم فاز پیوسته برای برجهای محاسبه گردید .با استفاده از ضریب کلی ا نتقال جرم ،غلظت ماده منتقل شونده در انتهای جت محاسبه گردیدوبرای بدست آوردنقطر قطره حاصل از شکست جت ،از روابط موجود استفاده شده است . در پایان مقایسه ای بین ضرایب انتقال جرم در دو رژیم جت وقطره صورت گرفت که حاکی از بالاتر بودن ضریب انتقال جرم در رژیم جت نسبت به قطره است .( برایt f>0.05s وسیستم
مورد نظر)