سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر سالارفر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده فنی، دانش
فرشاد اخلاقی – استادیار گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدآبادی – استاد گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

روش استفاده از سطح شیبدار اخیراً به دلیل عدم نیاز به تجهیزات پیچیـده و در عـین حـال برخـورداری از خـواص مورد نظر روش های متداول ریخته گری نیمه جامد – نیمه مایع ( از قبیل ریخته گری هم زدنی یا مغناطیسی ) ، مـورد توجه قرار گرفته است . در این تحقیق مکانیزم و نحوه انجماد آلیاژ Al356 با استفاده از سطح شـیبدار مـسی مـورد مطالعه قرار گرفته است . بررسی منحنی سرد شدن آلیاژ در قالب فلزی نشان داد که دمـای مخلـوط مـذاب – جامـد پس از عبور از سطح شیبدار بالاتر از دمای شروع انجمـاد ( لیکوئیـدوس ) آلیـاژ مـی باشـد . همچنـین بـه دلیـل عـدم یکنواختی درجه حرارت در نقاط مختلف مخلوط نمی توان از معادلات شیل برای محاسبه کسر جامد استفاده کرد . نمونههای ریخته گری شـده تحـت فراینـد گـرم کـردن مجـدد قـرار داده شـد وتـأثیر زمـان نگهـداری روی ریزساختار مورد بررسی قرار گرفت