سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی عسکری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مرتضی احمدی – استادیار بخش معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

مقاومت برشی توده سنگ، سطوح درزه و ناپیوستگی ها در تحلیل پایداریهای شیروانی های سنگی و سایر سازه هایی که در سنگ طراحی و اجرا می شوند اهمیت زیادی دارند، بنابراین درک مجموعه عوامل موثلر بر مقاومت برشی ناپیوستگیها که بلوک های سنگی را از هم جدا می سازند، ضروری به نظر میرسد در این تحقیق مکانیزم برش بر روی درزه های مصنوعی با استفاده از رابطه پاتون و بارتون بررسی شده است. مشخص شده است که در مقدار تنش عمودی کم رابطه پاتون تخمین بهتری را ارائه نموده، در حالی که در مقدار تنش عمودی زیاد به دلیل تخریب درزه از رابطه بارتون نتایج بهتری حاصل میشود. مقدار جابجایی افقی نظیر مقاومت حداکثر (up) برای هر یک از نمونه ها با افزایش سطح تنش عمودی در هر یک از حالات زبری، کاهش می یابد. با افزایش زاویه i، جابجایی برشی نظیر مقاومت حداکثر کاهش پیدا می کند. نقش تنش عمودی و زبری بر روی نرم شوندگی بررسی شده است ومشخص شده است که با افزایش تنش عمودی و زاویه زبری مقدار نرم شوندگی افزایش می یابد.