سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن صارمی – استادیار گروه متالوژی – دانشگاه تهران – دانشکده فنی

چکیده:

شناخت مکانیزم پدیده های مربوط به خوردگی کمک شایانی به ارتقاء دانش فنی و تئوریک خوردگی نموده و راهگاهی اساسی در دستیابی به روشهایی جهت کاهش و توقف این پدیده است.
بررسی های الکتروشیمیایی واکنش های مربوط به خوردگی روشهای سریع و قابل قبولی جهت این مطالعه بوده و محقق توانسته اند بدین وسیله رفتارها و جنبه های مختلف پدیده را بیان نمایند.
در این مقاله مطالعات الکتروشیمیایی مبنی بر Ac-Impedance و Dc-polarization بر روی یک نمونه فولاد کم کربن ۱۰۱۰ انجام و رفتار آندیک وکاتدیک این فلز در یک محیط آبی صنعتی شبیه آب برج خنک کننده و در مجاورت برخی از مواد کند کننده خوردگی بررسی گردیده است.
در جهت یافتن مکانیزم تاثیر ماده کند کننده خوردگی اثر آن بر هر یک از واکنشهای آندیکو و کاتدیک بطور مجزا و از طریق استفاده از تاثیرات هیدرودینامیک بوسیله الکترودیسک گردان Rotating – Disk – Electrode آزمایش شده است.
طی آزمایش انجام شده، مقدار جریان (Limiting – current) با مقدار تئوریک آن که ازمقاله Levitch محاسبه گردیده و پس از اطمینان از تطابق شرایط آزمایش ها، تاثیرات مولیبدات سدیم به عنوان یک ماده کند کننده خوردگی بر واگنشهای الکتروشیمیایی فولاد مطالعه و چنین نتیجه گرفته شد که مولیبدات به عنوان یک ماده کند کنده آند یک شناخته می شود و بر روی واکنشهای احیا موثر نیست.