سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ترابیان – دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
مهری شکوهی هرندی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست ، دانشگاه تهران
غلامرضا نبی بیدهندی – دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
علی اصغر قدیم خانی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه به بررسی تاثیر فشار وترکیب یونی آب در کاهش نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از غشاء تجاری NF90پرداخته شده است. به منظور بررسی تاثیر فشار ونوع کاتیون همراه نیترات در میزان حذف آن از غلظتهای مختلف نمکهای نیترات سدیم، نیترات پتاسیم و نیترات کلسیم و نیترات منیزیم برای شبیه سازی آب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش فشار میزان حذف نیترات افزایش می یابد. نوع کاتیون همراه نیترات نیز در میزان حذف آن تاثیر داشته و حداکثر میزانحذف نیترات در محلول شبیه سازی شده با نیترات کلسیم و حداقل آن در محلول شبیه سازی شده با نیترات پتاسیم مشاهده شد.
در خصوص تاثیرغلظت در میزان حذف نیترات نیز بسته به نوع کاتیون همراه نیترات این تاثیرمتفاوت است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه هنگامی که کاتیون همراه نیترات دو ظرفیتی باشد، همچون نیترات کلسیم و نیترات منیزیم، با افزایش غلظت نیترات، میزان حذف آن افزایش می یابد، لیکن هنگامی که کاتیون همراه نیترات تک ظرفیتی است، همچون نیترات سدیم و نیترات پتاسین، میزان حذف نیترات با افزایش غلظت کاهش می یابد.