سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عا
سیدمرتضی حسینی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی ف
مهری اصفهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عا

چکیده:

کاهش میزان امولسیون آب در نفت خام بخصوص در هنگام وارد کردن آن به لوله ها و صادرات بسیار ضروری میباشد لذا بهبود زمان و اندازه واحد فرایندی، بخصوص زمانیکه صر فهجویی در فضا مهم باشد به لحاظ عملیاتی مهم هستند. این مهم مستلزم شناخت هرچه بیشتر مکانیزم انعقاد تحت میدان الکتریکی می باشد. در این راستا تا کنون مکانیزمهای مختلف انعقاد پیشنهاد شده است و پارامترهای زیادی جهت برآورد میزان جداسازی مطالعه شده است ولیکن به دلیل آنکه پارامترهای زیادی جهت آزمایش وجود دارد مانند (شرایط عملیاتی ) ولتاژ، فرکانس، دما و …(خصوصیات امولسیون ) دانسیته، ویسکوزیته، کسرحجمی … ، تاکنون یک معادله پیچیده میزان جداسازی که بتواندتمام این فاکتورها را شامل شود، ارائه نشده است . در کار حاضر سی نیتیک جداسازی بوسیله آزمایشات اولیه در جریانDC و تحت میدان ، الکتریکی غیریکنواخت (شعاعی)، بررسی شده است و اثرات ولتاژ،API کسرحجمی برای هر امولسیون فراهم شده، تحت دمای ثابت موردمطالعه قرار گرفته شده است و در نهایت معادلهای تجربی بین این پارامترها ارائه شده است.