سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
احمد حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

بکارگیری تاسیسات رسوبگیری در دهانه های آبگیر، به منظور جداسازی رسوب، از مباحث کاربردی در پروژه های آبگیری ازمسیل ها و رودخانه ها است. در این مقاله موضوع جداسازی رسوبات وارد شده به سیستم های آبگیری با استفاده از روش ها و سازه های مختلف از جمله حوضچه های رسوب گیر مستطیلی شکل متعارف، کانال های رسوب گیر زانویی و یا انحنادار، رسوب گیر گردابی – چرخشی، مجاری یا تونل های جداساز رسوب و رسوب گیر جانبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قابلیت ها، محدودیت ها، و معیارهای طراحی هر یک از آن ها بیان می شود. بر اساس نوع پروژه ی آبگیری و بر مبنای دیدگاه های کارشناسی، استفاده از یک سازه و یا ترکیبی از سازه های اشاره شده میتواند مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص انتخاب روش یا روش های مناسب ، منوط به بررسی کامل و دقیق شرایط هیدرولیکی، مورفولوژیکی و رسوبی رودخانه و در نظر گرفتن ویژگی های فنی و اقتصادی طرح می باشد.