سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی نوروزی – مدرس دانشکده فنی شهید منتظری مشهد
سیروس عسگری – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله نمونه های پیر سخت شده سوپر آلیـاژ AEREX350 در دماهـای ۶۰۰ و ۷۳۲ درجـه سـانتیگراد تحـت فشار تک محوری در محدوده وسیعی از درجه حرارت ۳۰۰) تا ۸۵۰ درجه سانتیگراد ) قرار گرف تند و پس از تعیین نمودارهای تنش حقیقی (σ) -کرنش حقیقی (ε) تغییرات نرخ کار سـختی برحـسب کـرنش بـرای هـر یـک از نمونه های آزمایش شده رسم گردید . پس از بررسی نمودارهای تنش حقیقی(σ) -کرنش حقیقـی (ε) در اکثـر منحنی ها، سیلان دندانه دار مشاهده شد . در نمونه های پیر سخت شـده در درجـه حـرارت هـای ۶۰۰ و ۷۳۲ درجـه سانتیگراد، از دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد دندانه ها ظاهر می گردند و هم زمان با افزایش دما و میزان کرنش دندانه ها بزرگتر شده و افت بار افز ایش می یابد . این رفتار دندانه ای تـا دمـای ۶۰۰ درجـه سـانتیگراد مـشاهده گردیـد و در درجه حرارت های بالاتر از ۶۰۰ درجه سانتیگراد متوقف شد. سپس نمودارهای نرخ کار سختی برحسب کرنش حقیقی برای هر یک از نمونه های آزمایش شده رسم گردید . ایـن منحنـی هـ ا سـه مرحلـه مجـزای کار سختی را تا کرنش تقریبی ۰/۳ نشان می دهد که شامل مراحل C,B,A کار سختی می باشد. در این تحقیق بااستفاده از نتایج بدست آمده از آزمایش های مکانیکی و مطالعـات ریزسـاختاری، مکـانیزم هـای محتمـل در وقـوع سیلان دندانه دار و عوامل مؤثر بر کارسختی آلیاژ مورد بحث قرار گرفته اند .