سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد
احمد علی احمدی – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد ومتالورژی
سید محمد موسوی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نف
سیدمحمود موسوی خویی – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد ومتالورژی

چکیده:

در فرآیند اکسی نیتراسیون فریتی دمای نیتراسیون کمتر از ۵۹۵ درجه سـانتیگراد، اتخـاذ مـی شـود . سـپس قطعات جهت افزایش مقاومت به خوردگی، دریک حمام نمک مذاب اکسیدی کوئنچ مــی شــو ند . در این تحقیق از مقادی ر مختلف — S در حمام نیتراسیون استفاده شد و تأثیر آن بر مقاومت به خـوردگی نهـایی قطعــات بررســی شــد . جهــت بررســی هــای خــوردگی از آزمــایش هــای پتانســیل مــدار بــاز و امپــدانس الکتروشیمیایی در محلول % ۵ / ۳ نمک طعام و پاشـش مـه نمکـی تحـت اسـتاندارد ASTM-B117 بـرروی نمونه ها استفاده شد . بررسی های XRD نشانگر ایجاد لایه Fe3O4 بر روی قطعات پـس از فرآینـد اکسـی نیتراسیون بود . با استفاده از نتایج امپدانس الکتروشیمیایی و تحلیل مـدارهای معـادل الکتریکـی، مشـخص شد که در مقادیر کم گوگرد، حدود ppm ۰۱، مقاومـت بـه خـوردگی بـه شـدت افـزایش مـی یابـد و در مقادیر بالاتر گوگرد، به خاطر افزایش خوردگی های موضعی، مقاومت به خوردگی کاهش می یابد .