سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین افضلی مهر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
ارتمیس معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
سیدمحمد حاجی میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

در اثر مجموعهای از فرایندهای معین فیزیکی و شیمیایی ذرات رسوبات از پوسته زمین جدا شده و پس از ورود به جریان رودخانه، توسط آب حمل میگردند. وجود رسوبات مشکلاتی را به وجود میآورد و تغییراتی را در بستر ایجاد میکند. لذا تعیین میزان رسوبات موجود در رودخانهها، علاوه بر کمک در طراحی سازههای آبی و افزایش راندمان بهرهبرداری پروژه، موجب صرفهجویی در هزینههای اجرایی و سرمایهگذاری خواهد شد. یکی ازمراحل مهم در عملیات صحرایی نمونهبرداری رسوب، انتخاب مناسبترین تجهیزات و امکانات میباشد. شناخت دستگاه و آگاهی اولیه از محدوده عملکرد و دقت دستگاههای اندازهگیری میتواند کاربر را به مسیر درستی رهنمون سازد.در این مقاله کوشش شده است تا ضمن معرفی انواع نمونهگیرهای بار بستر و قابلیتهای هر یک، محدوده عملکردشان، بررسی شود و نیز توانایی معادلات تجربی در برآورد بار بستر اندازهگیری شده توسط هلی اسمیت، ارزیابی گردد