سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدامیر هوشیار احمدی – گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمود ربیعی – گروه بیومتریال دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا کاتوزیان – گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فتح ا… مضطرزاده – گروه بیومتریال دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون دنیای پزشکی به پرکننده های اسـتخوانی و نیز مشکلاتی که پیوندهای ات وگرافت بـرای بافـت ایجـاد مـی کننـد، سنتز پرکننده های مصنوعی اجتناب ناپذیراست . در این مقاله دو نوع پرکننده BG و HA به لحاظ خواص مکانیکی عضو مـورد مقایـسه قرار گرفته اند . خواص مورد مطالعه مدول الاست یک ، انرژی شکـست و بار شکست فمور خرگوش می باشند . نتایج ارائه شده م وید کـارایی قابل قبول HA در مقایسه با گرافت استخوانی می باشد