سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدکامران مویدی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک
علیرضا صلابت – گروه شیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک

چکیده:

در این مقاله مکانیک آماری کلاسیک سیستمی متشکل از N نوسانگر ناهماهنگ تعمیم یافته یک بعدی غیر اندرکنشی با استفاده از رهیافت هنگـرد بنـدادی مـورد بررسی قرار گرفته و کمیتهای ترمودینامیکی وابسته به سیستم مانند انرژی درونی و ظرف یت گرمایی در حجم ثابت محاسبه شده است . همچنین نشان داده شده اسـت که رفتار سیستم مورد مطالعه، در حالت خاص به رفتار ترمودینامیکی سیستمی متشکل از نوسانگر هماهنگ یک بعدی تبدیل می شود