سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین شکوهمند – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی خیراندیش کشکوئی – فوق لیسانس دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

جریان سیال لزج نیوتنی، آرام، دائم ، متقارن محوری، هموژن و تراکم ناپذیر در درون لوله ای که باز و بسته می شود تقریب خوبی برای پدیه آترواسکلروز است که در این مقاله بررسی شده است. فرض می شود که جداره لوله به آهستگی با حرکت در جهت محور لوله خم می شود و از یک تابع نهایی تبعیت می کند. معادلات حاکم بر مسئله ابتدا در مختصات استوانه ای نوشته شده و برای سهولت حل به مختصات کارتزین تبدیل شده است. آنگاه با استفاده از روش پریشیدگی، معادله برای مسئله هیدرودینامیکی و حرارتی به دست امده است. سپس معادلات پریشیدگی به روش عددی به کمک ماتریس منفرد برای معادله هیدرودینامیکی و ترکیبی از روشهای پیشرونده منظم و سعی و خطا در معادله حرارتی حل شده اند.