سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسن احرامپوش – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محمد فرساد – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سیدمجید مهدوی – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ولی داد – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده:

در این طرح تحقیقاتی از ۴۰ منبع تأمین آب آشامیدنی شهرستان یزد (۳۸ حلقه چاه و ۲ نقطه از ورودی آب رودخانه زاینده رود) تعادل کل ۴۸۰ نمونه برداری در طول ۱۲ ماه از سال ۱۳۸۰ شمسی و در ۴ مرحله زمانی انجام و به همین تعداد آزمایش اندازه گیری مقدار ترکیبات نیترات و نیتریت (میلی گرم در لیتر) بروش رنگ سنجی و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر پالین تست ۷۰۰۰ انجام گردید. بررسی، مطالعه و مقایسه ارقام و اعداد بدست آمده در این طرح نشان می دهد که مقادیر اندازه گیری شده نیترات و نیتریت با حداقل و حداکثر ۴ و ۲۹ باری نیترات و صفر وی کدهم میلی گرم در لیتر برای نیتریت در ماههای مختلف سال متغیر بوده است. مقایسه عددی از نگاه فصل های مختلف سال، م یانگین عددی مقادیر ترکیبات فوق را با حداقل و حداکثر ۸٫۲۱ و ۱۰٫۳۷ برای نیترات در فصلهای پائیز و بهار و مینیمم و ماکزیمم ۰/۰۰۰۳ و ۰/۰۰۵۲ میلی گرم در لیتر برای نیتریت در فصلهای پائیز و زمستان نشان می دهد. همچنین مقادیر اندازه گیری شده ترکیبات فوق الاشاه بر اساس فاصله منابع تأمین با محل ا ستقرار اراضی کشاورزی و واحدهای مسکونی، گواه این مطلب است که اندازه عددی این ترکیبات با فاصله منابع از محل ا ستقرار اینگونه فعالیتها ارتباط غیر مستقیم داشته و با افزایش این فاصله و حفظ حریم قانونی به حداقل مقدار خود رسیده است. ا لبته نوع، جنس و دانه بندی خاک از عوامل مؤثری بوده است که در ایجاد تغیرات محسوس عددی مقدار نیترات و نیتریت دیده شده است. در پایان یادآور می شود ب توجه به ع میق بودن کلیه منابع زیرزمینی تأمین آب شرب در شهرستان یزد و سطح ایستابی آنها، مقادیر اندازه گیری شده این ترکیبات با عمق و سطح ایستابی ارتباط معنی داری ندارد.