سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید عباس پور – دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدصادق سخاوت جو – عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
پونه سعیدی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست وانرژی

چکیده:

توسعة صنعتی و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ که سفرهای بیشمار درون شهری را موجبمی گردد در ایجاد پدیدة آلودگی هوا نقش بسزایی دارند . صنایع , وسایل نقلیه و مصارف خانگی / تجاری روزانه مقادیر متنابهی آلاینده در فضای شهرهای پر جمعیت منتشر نموده موجب افزایش میزان غلظت آلاینده های هوا و برزو خطراتی برای سلامتی انسان می شوند . نوسازی صنایع , حذف خودروهای فرسوده , اصلاح شبکة ارتباطی و سیستم حمل و نقل عمومی ,بهینه سازی مصرف سوخت در وسایل مختلف و در نهایت استفاده از ظرفیت های موجود انرژی های تجدید پذیر و افزایش آنها راه کارهایی برای کاهش انتشارآلاینده های هوا و کنترل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ می باشند . هدف از این مقاله بررسی آلودگی هوا در منطقة ۲۲ شهرداری تهران و مقایسة آن با مناطق نزدیک این منطقه می باشد . از آنجایی که منطقه ۲۲ شهرداری تهران جدید الاحداث بوده و به عنوان الگویی برای توسعة پایدار شهری مطرح گردیده, ارزیابی وضعیت موجود کیفیت هوای این منطقه و در راستای تهیه اطلاعات پایه آلودگی هوا و شناسایی مناطق حساس و آسیب پذیر مد نظر قرار گرفته است . بدین منظور طی مطالعات طولانی , بازدیدهای مکرر از منطقه و سنجشآلاینده های هوا در نواحی مختلف , در نهایت ۱۴ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در منطقة ۲۲ شهرداری تهران تعیین گردید و طی یک دورة یک ساله هر ماه به مدت یک هفته روزانه در دو نوبت صبح و عصر ، آلاینده های هوا در ایستگاه های مذکور با تجهیزات موجود اندازه گیری آلودگی هوا مورد سنجش قرار گرفت . با توجه به اندازه گیری های فوق میانگین سالیانة آلایندة منواکسید کربن و تعداد ذرات در منطقة ۲۲ شهرداری تهران تعیین و نتایج مذکور با مقادیر غلظت آلاینده های هوا در سایر مناطق تهران مقایسه گردید . همچنین با توجه به نتایج حاصل ازبررسی های فوق , راهکارهایی جهت پیشگیری از افزایش آلودگی هوا و استقرار سه ایستگاه پایش و نظارت بر کیفیت هوا در منطقه مذکور پیشنهادگردیده است .