سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک سیدپورمند –
هادی گروسی –

چکیده:

آرئوس یکی از سه عامل مهم مسمومیت های غذایی در سطوح جهان است . در این مورد میزان آلودگی استافیلوکوکوس در ۱۰۰ نمونه انتخاب شده از مراحل مختلف کشتار و فراوانی استاف ارئوس کوآگولاز مثبت مورد بررسی قرار گرفت . در مرحله سواب پوست قبل از غوطه وری در آب اسکالدر
هشتاد ونه درصد،در مرحله غوطه وری در آب اسک الدر نه درصد، در مرحله پس از پرکنی هفت درصد، در مرحله قبل از تخلیه احشا نود و یک درصد، در مرحله پس از شستشو هشتاد و هفت درصد و در مرحله آب چیلر هشتاد درصد و در مرحله پس چیلر چهل و دو درصد کزارش شدند .