سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ماجده پاکزاد شهابی – دانشجوی سال اخر دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن برجی – استادیار بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی ادیب نیشابوری – دانشجوی سال چهارم دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پرورش اسب و ورزش سوارکاری از دیر باز در کشور ما بعنوان یکی از علایق ایرانیان محسوب شده و همواره مورد توجه قرار داشته است . بیماری ها و انگل ها ی مختلف سالیانه صد ها هزار دلار به صاحبان اسب ها خسارت وارد می اورند . تغذیه و مدیریت صحیح،طرح ریزی و اجرا ی ایمنی سازی و برنامه کنترل انگل ها بسیاری از مشکلات را قبل از وقوعشان پیشگیری مینماید . در این مطالعه به منظور ارزیابی و بررسی میزان الودگی به انگل های گوارشی در اسب تعداد ۶۵ نمونه مدفوع از اسب داری ها ی اطراف مشهد گرفته شد . سپس نمونه ها به ازمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی فردوسی مشهد ارسال شد و در آزمایشگاه به روش کلیتون لین به جستجوی تخم کرم در مدفوع پرداخته شد . میزان تخم کرم در مدفوع اسب ها به طور متوسط بین ۱۲ _ ۰ بود . تخم های مشاهده شده شامل استرونگل ها،پارا آسکاریس اکوئوروم و استرونژیلوئیدس وستر ی بود . نتایج حا صل از کشت مدفوع این اسبها نشان داد که لاروهای مرحله سوم بدست امده از نوع استرونگل کوچک می باشد . در اسب ها ی مادیا ن میزان متوسط تخم ۶ و در اسب ها ی نریان میزان متوسط تخم ۵ بود . همچنین به تفکیک سن میزان تخم در اسب های ۱ تا ۴ سال به طور متوسط ۴ و در اسب های بالای ۴ سال به طور متوسط ۶ بود . پایین بودن میزان آلودگی در این اسب دار ی ها عمدتا به دلیل سیستم بسته نگه داری اسب ها ،نداشتن چرای آزاد و درمان های منظم ضد انگلی می باشد