سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین اسماعیلی –
محمد ابدالی نیا –

چکیده:

از آنجا که آب یکی از اصلی ترین ماده غذایی مصرفی و ا ز مهم ترین راه ها ی انتقال آلودگی به جوجه ها بوده , وجود باکتریهای پاتوژن در آن میتواند موجب افزا یش ضا یعات در لاشه ها وکاهش کیفیت گوشت و بازده ی تولید گردد . از این رو فراهم کردن آب سالم یکی از مهم ترین مقدمات تولید محصولات کیفی و کمی بهتر است .
در این مطالعه , طی سالها ی ۱۳۸۰-۱۳۸۴ تعداد ۲۳۰ نمونه آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی به صورت استریل اخذ و از روش شمارش کلی فرم ها با استفاده از آزمون ) MPN بیشترین تعداد احتمالی ) اسستفاده شد که نتا یج به صورت تعداد کلی فرم ها ی احتمالی در ml 1 گزارش گردید . طبق نتا یج به دست آمده , تعداد کلی فرم ها در ۱۰۶ نمونه %)۴۶) بیش از حداکثر قابل قبول ۱۰۰ ml/ CFU و در ۱۲۴ نمونه %)۵۴) کمتر از ۱۰۰ شمارش شد . نتا یج این مطالعه نشان میدهد که احتمال وقوع عفونت با منشا کلی فرم ها از طر یق آب آشامیدنی مرغداری ها ی گوشتی استان قم در حد قابل توجهی میباشد که توصیه میگردد جهت سالم سازی آب ها از روشهای ضدعفونی شیمیائی بهره برده و توجه بیشتری در خصوص رفع ایرادات و تهیه آب آشامیدنی سالم صورت گیرد .