سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هومن رحمتی هولاسو –

چکیده:

با توجه به اینکه انگل ایکتیوفتر یوس مولتی فیلئیس خطرناک ترین انگل تک یاخته ای مژه دار خارجی ماهیان آب شیرین به شمار می آید و باعث ایجاد بیماری دانه های سفید ماهیان آب شیرین یا بیماری ایک می شود و نسبتا در فروشگاه های ماهیان زینتی شایع می باشد؛ در این طرح میزان آلودگی این بیماری در فروشگا ههای ماهیان زینتی شهرستان ارومیه در ماهی پنکوس معمولی بررسی گردید . در این طرح ۱۰ فروشگاه ماهیان زینتی شهرستان ارومیه به طور تصادفی در تابستان ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفتند و با مراجعه حضوری به فروشگاهها و نمونه برداری تصادفی از آکواریوم ها با توجه به جمعیت ماهیان ( پنکوس معمول ی ) هر فروشگاه انجام شد . از ۱۰ فروشگاه مورد بررسی در مجموع ۱۰۰ نمونه برداشته شد . پس از نمونه برداری و تهیه لام مرطوب لامها ز یر میکروسکوپ نوری بررسی گرد ید . از ۱۰۰ نمونه ی مذکور در ۱۹ نمونه انگل ایکتیوفتریوس مو لتی فیلئیس مشاهده گرد ید . میزان آ لودگی در ا ین بررسی ۱۹ درصد بود