سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیرحسین چرخابی – استادیار و مسئول گروه مهندسی زیست محیطی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عبدالامیر بستانی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران

چکیده:

هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی(PAHs)گروهی از ترکیبات شیمیایی با حلقه های کربنی متصل به هم می باشند که به صورتهای زاویه دار، خطی و یا خوشه ای فعالند. این ترکیبات از نفتالین با دو حلقه شروع شده و به کرونین با هفت حلقه ختم می شوند.( ۱). بسیاری از این ترکیبات سرطانزا بوده و نتیجه تماس انسان با این ترکیبات موضوع تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است. یکی از منابع بسیار مهم ورودPAH به سیکل غذایی انسان، تجمع این ترکیباتدر خاک می باشد. بنابراین تعیینPAH در خاک م یتواند اطلاعات مهمی در مورد وضعیت آلودگی در محیط را تهیه کند. بنظر می رسد آلودگی های نفتی تأثیر بسیار زیادی در افزایش غلظتPAH خاک دارد. به عقیده برخی از محققین آلودگی ناشی از نفت بعضًا می تواند بیش از ۷۰ % آلودگی خاک بهPAH را باعث شود. این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی وضعیتPAH ها و تغییرات آنها در نیمرخ خاکهای دشت خوزستان در سال ۱۳۸۱ انجام گردید.