سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طاهر پازوکی پلاشت –
امید ربیعی فر –
مجید محمدصادق –
حمید قماشچی –

چکیده:

با توجه به مخارج بسیار سنگین انجام تلقیح مصنوعی و کنترلهای تولید مثلی در دامپروریهای صنعتی، امروزه حفظ جنین تشکیل شده از مهمترین دغدغه های مدیریتی می باشد . بیشتر گله ها ی گاو شیر ی از سقط به میزان %۱ وقوع تا %۲ به ازای گاوها ی آ بستن و میزان ش یوع ۱۰ تا % ۱۵ در سال رنج می برند . در صورت افزایش میزان وقوع % ۳ ومیزان شیوع از % ۱۵ عوامل متنوع عفونی، محیطی و مدیریتی را باید به عنوان مظنونین اصلی افزایش ناخواسته میزان سقط در نظر گرفت . انواع عوامل عفونی از مهمترین عوامل شیوع و افزایش سقط هستند که از جمله مهمترینشان می توان به باکتری Brucella abortus ، عوامل ویروسی اسهال ویروسی گاو BVD و هرپس ویروس نوع یک گاوی IBR و تک یاخته نئوسپرا کانینوم اشاره کرد . مطالعه حاضر در یک واحد دامپروری صنعتی اطراف تهران انجام شد . درصد سقط این واحد در طول فصول مختلف سال ۱۳۸۴ ، ۱۲ تا ۱۷ درصدبوده، و %۸۷ از این سقط ها هم در شش ماه آخر آبستنی رخ داده بودند . از این میان تعداد ۵۰ راس گاه هولشتاین شیری ازدامهای سقط کرده به صورت تصادفی انتخاب شدند . از آنها نمونه ها ی خونی از ورید دمی اخذ و به آزمایشگاه ارسال گردید . بر روی تمامی نمونه ها تست رز بنگال و تست تشخیص آنتی بادی به روش الایزا انجام گردید . هیچکدام از نمونه ها مبتلا به بروسلوزیس نبودند . %۱۰ از نمونه ها درگیر در مورد هرسه عامل ، %۵۴ در دو عامل و ۳۶ درصد نیز تنها در یک مورد، جواب تست مثبت داشتند . در مورد۴۵ IBRنمونه، ۱۶ BVD نمونه و نئو سپورا ۲۶ نمونه مثبت بودند. ۱۶ نمونه از نئوسپورا و یک نمونه از IBR نیز مشکوک گزارش شدند . از این تحقیق نتیجه گیری شد در شرا یط این مطالعه شا یع ترین عوامل عفونی مواد سقط به ترتیب IBR ، نئوسپورا و BVD بود .