سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر آذری امین –
تورج آذری امین –
مرتضی مروتی –
مرتضی صفریان –

چکیده:

دیکروسلیوم یکی از تر یماتودها ی کبد ی شا یع در ا یران میباشد . انداره کرم ۵ میلی متر ولانست مانند است ، کرم بالغ در مجاری صفراوی زندگی میکند که از مجاری کلودوک وارد کبد میشود . در چرخه زندگی این انگل حلزون ها و مورچه فوسکا فورمیکا نقش اساسی ایفا می نماید .
در این مطالعه گزارشات و آمار ارائه شده از سوی اداره کل دامپزشکی استان آذربا یجان شرقی جمع آوری شده وتعداد دامهای آلوده به این انگل بر حسب گونه دام استخراج گردیده و میزان آلودگی کبد در سال ۸۵ محاسبه شده است . میزان آلودگی به انگل دیکروسلیوم در گاو ، گوسفند ، گاوم یش ، بز و شتر در سال ۸۵ به ترت ی ب ۴/۱۴ ، ۶ ، ۴/۸ ، ۱۳/۶ ودر صد کل دام ها ی کشتاری می باشد که کمترین میزان آلودگی در شتر با % ۰ وبیشترین میزان آلودگی در بز با %۱۳/۶ بوده است . از آنجا یی که ضبط اعضا ی آلوده در کشتارگاهها باعث ضررها ی اقتصاد ی شده و به سرما یه ی دامی وغذایی کشور ضربات قابل توجهی وارد میکند لذا برای کاهش میزان آلودگی استفاده از دارو ها ی ضد انگلی موثر بر علیه فرم بالغ و نابالغ انگل در زمان مناسب ، کاستن جمعیت حلزون های میزبان واسط و بر گرداند ن خاک و خراب کردن لانه مورچه ها ( میزبان واسط دوم ) می توان استفاده کرد .