سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
خاطره فهیمی فام – کارشناسی ارشد علوم خاک مدرس دانشگاه پیام نور واحد میناب

چکیده:
زمین آمارروشی است که درآن میتوان بین مقادیریککمیت درجامعه نمونه ها و جهت قرارگرفتن نمونه ها نسبت به هم ارتباط برقرارکرد درزمین آماربخشی ازتغییرات تصادفی و بخش وابسته به فاصله و جهت تلقی میشود بنابراین درمطالعات زمین اماری ابتدا به بررسی وجود یاعدم وجود ساختارمکانی پرداخته و سپس داده ها موردتحلیل قرارمیگیرند مطالعه حاضربه منظور بررسی مقدارسلنیوم دربخشی ازاراضی مرتعی شهرستان سیاهکل استان گیلان و تحلیل ساختارمکانی آن انجام گرفت تعداد100نمونه خاک دریک شبکه بندی منظم بافواصل 2Km وازعمق 0-20خاک برداشت شد سپس درصد ماده آلی اسیدیته و سلنیوم کل و قابل جذب درنمونه های برداشت شده موردازمایش قرارگرفت نتاجی انازه گیری سلنیوم درنمونه های برداشت شده نشان داد که مقادیر بدست آمده درمحدوده طبیعی و نرمال جهانی توصیه شده برای سلنیوم قراردارند بررسیهای زمین آماری توسط نرم افزار Gs+ ساختارمکانی متغیرهای ماده الی و سلنیوم قابل جذب را درقالب نیم واریوگرام اثرقطعه ای تام و متغیرهای سلنیوم کل و اسیدیته رادرقالب نیم واریوگرام کروی نشان میدهد درپایان نقشه پراکنش سلنیوم کل و اسیدیته توسط نرم افزار مذکور باتخمین نقاط نمونه برداری نشده به روش کریجینگ ارایه گردید بررسی نقشه ها نشان میدهد که محدوده وسیعی ازمنطقه مورد مطالعه تحت سیطره مقادیر حد پایین درمحدوده بدست آمده ازمقادیر متغیرهای مذکور می باشند