سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه گنجه ای زاده روحانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
شاهین اقامیرزاده – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نادر کوهی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

آلودگی یکی از مسایل مهم دنیای امروز است. فلزات سنگین نیز یکی از آلوده کننده های محیط می باشند که می توانندمنابع آب و خاک را آلوده کرده و باعث برهم خوردن تعادل اکوسیست مها شوند. گرچه وجود آنها در حد مطلوب ضروری است اما افزایش یا کاهش شدید آنها ضمن بر هم زدن تعادل محیط زیست، حیات موجودات زنده را در معرض خطر قرار می دهد. سرب نیز عنصر سنگینی است که آلود کنند? محیط زیست است. سرب فلزی براق به رنگ خاکستری مایل به آبی است که در آب با درج? اکسیداسیون ۲+ یافت می شود و در میان عناصر سنگین از فعالیت متابولیکی و تحری کپذیری برخوردار است و بیشتر تشکیل کمپلک سهای پایدار می دهد. سرب در اکوسیستم های آبی عمدتاً در رسوبات بستر تجمع م ییابد لذا خیلی زود در چرخه طبیعت همراه با آهن و منگنز خارج می شود. فلز سرب یکی از گسترده ترین فلزات سنگین در محیط می باشد که عمدتاً توسط سنگ آهک سرب دار، استفاده از سوختهای فسیلی، بهره برداری از معادن، مصارف صنعتی از قبیل رنگ سازی و تولید سموم و آف تکشها، صنعت چاپ و غیره وارد محیط شده و نهایتاً به محیط زیست راه می یابد. در بین فلزات سنگین، سرب دارای بیشترین مقدار در آبهای شیرین می باشد که بصورت ترکیبات آلی و معدنی وجود دارد. میزان سرب در پیوسته زمین ppm13 و در رسوبات اقیانوسیppm80 است. مهمترین اثرات آن بر روی دستگاه عصبی، خونساز و کلیه ها می باشد. سرب جذب شده در استخوان می تواند جایگزین کلسیم خون شده و ناراحتی های استخوانی نیز بوجود آورد. در این تحقیق میزان سرب در رودخان? شور بررسی شده است که بتوان تاثیر کارخانه را در آلودگی رودخانه بررسی نمود. برای این منظور نمونه های مختلف آب در طول مسیر رودخانه جمع آوری گردید و از طریق روش خاص پیش تغلیظ شده و با دستگاه جذب اتمی میزان آن مشخص می شود سپس آلودگی رودخانه مورد بررسی قرار گرفت.