سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهدیه رجایی نژاد – دانشگاه ازاداسلامی یزد دانشکده کشاورزی گروه محیط زیست یزد ایران
محمدحسن احرام پوش – مسئول مکاتبات: استادگروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد
فرهاد نژادکورکی – استادیارگروه محیط زیست دانشگاه یزد

چکیده:
فلزات سنگین بطور معمول درهمه خاک ها وجوددارند ولی آلودگی خاک به دلیل فعالیت بشری روبه افزایش است نواحی اطراف کارخانجات صنعتی به دلیل فعالیت حاصل ازاین کارخانجات درمعرض الودگی شدید این عناصرمی باشند این پژوهش باهدف ارزیابی وضعیت الودگی خاکهای نواحی اطراف کارخانه سیمان کرمان به فلزسنگین سرب انجام گرفت دراین تحقیق درمجموع ۳۲نمونه خاک ازمحوطه خارجی وداخلی کارخانه تاشعاع ۱/۵کیلومتری جمع آوری شد نمونه ها با اسید نیتریک ۴مولار تیمارشدند و مقدارکل عنصرسرب با استفاده ازدستگاه جذب اتمی شعله مدل ۶۷۰-Shimudze-AA اندازه گیری شد میانگین غلظت سرب درنمونه های خاک اطراف کارخانه mg/kg64/70ونمونه های درون کارخانه mg/kg 97/95 بدست آمد که این میزان ازمقداراستاندارد درنظر گرفته شده برای این عنصردرصنایع و بزرگراه ها کمتر است میزان آلودگی با استفاده ازشاخصهای CF,Igeo محاسبه گردید این شاخصها برای فلز سرب نشان دهنده درجه زمین انباشت محیط زیست غیرالوده و همچنین سطح آلودگی کم می باشند و لذا کارخانه ازلحاظ این فلزسنگین آلوده کننده نیست