سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهادر حاجی محمدی –
سیدشمس الدین اطهاری –
مهدی حامی –
علی احسانی –

چکیده:

کره محصول لبنی با ارزشی در رژ یم غذا یی انسان است . این محصول از خامه پاستوریزه شده یعنی چربی شیر، در کارخانجات لبنی تولید می گردد . کره سنتی که از مواد اولیه پاستوریزه نشده درون وسا یل غیر بهداشتی، در فضا یی آلوده و با استفاده از آب و لوازم بسته بندی ضدعفونی نشده تولید می گردد، به احتمال ز یاد آلودگی میکروبی خواهد داشت. عدم رعا یت بهداشت از طرف تولید کننده، آب، وسا یل مورد استفاده و محیط عمل آوری بخصوص شیر غیرپاستوریزه به عنوان منابع آلودگی کره سنتی مطرح می باشند . در این بررسی مجموعا تعداد ۸۵ نمونه از کره ها ی سنتی توز یع شده در سطح شهر ملکان در دو فصل تابستان و پا ییز جمع آوری گرد ی د . پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و انجام آزما یشات مربوطه میزان آلودگی نمونه ها مشخص گرد ید . از ۳ نمونه %)۳/۵) باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جدا گرد ید و ۷ نمونه %)۸/۲) آلوده به اشرش یاکلی بودند . آلودگی به باکتری سالمونلا در هیچیک از نمونه ها مشاهده نگردید . همچنین تجزیه و تحلیل آماری اختلاف معنی داری را در میزان آلودگی در فصول سرد و گرم نشان نداد . بنابراین با توجه به آلودگی میکروبی کره ها ی سنتی تدوین مقررات جامعی جهت کنترل بهداشتی این محصول، امری ضروری به نظر می رسد