سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر آذری امین –
تورج آذری امین –
مرتضی مروتی –
مرتضی صفریان –

چکیده:

فاسیولوزیس یکی از مهمترین بیماریهای انگلی کرمی است ، که علاوه بر ایجاد اختلال در کبد دام ، خسارات اقتصاد ی زیادی به تولیدات دامی وارد میسازد . عامل آن فاس یولا هپاتیکا و فاس یولا ژ یگانتیکا می باشد . فاسیولوزیس در مناطق معتدله ، گرمسیری و نیمه گرم سیری در بین نشخوار کنندگان شا یع بوده و گاو ، گاومیش ، گوسفند و بز از مهمتر ین میزبانان انگل محسوب م ی گردند ونقش مهم ی در آلودگ ی مراتع دارند . کرم بالغ در مجاری صفراوی حیوانات زندگی کرده و بدلیل خسارات اقتصادی در دام ها وهمچنین به دلیل قابل انتقال بودن به انسان از اهمیت و یژها ی برخوردار است .
در این مطالعه گزارشات و آمار ارائه شده از سو ی اداره کل دامپزشکی استان آذربا یجان شرقی جمع آوری شده وتعداد دامهای آلوده به این انگل بر حسب گونه دام استخراج گردیده و میزان آلودگی کبد در سال ۸۵ محاسبه شده است . میزان آلودگی کبد به انگل فاس یولا در گاو ، گوسفند ، گاومیش ، بز و شتر در سال ۸۵ به ترتیب ۴/۲۸ ، ۲/۱ ، ۴/۶ ، ۴/۵۶ و ۰ در صد کل دام ها ی کشتاری می باشد که کمترین میزان آلودگی در شتر با % ۰ وبیشترین میزان آلودگی در گاومیش با % ۴/۶ بوده است . از آنجا یی که ضبط اعضای آلوده در کشتارگاهها به سرما یه ی دامی وغذا یی کشور ضربات قابل توجهی وارد میکند لذا برای کاهش میزان آلودگی استفاده از دارو های ضد انگلی موثر بر علیه فرم بالغ و نابالغ انگل در زمان مناسب ، کاستن جمعیت حلزون ها ی میزبان واسط با استفاده از روشها ی شیمیایی ، بیولوژیک ، فیزیکی و اقدامات مدیریتی، کاهش شانس ابتلا از طریق مدیریت چرای مراتع ، گام موثری خواهد بود .