سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید هاشمی –

چکیده:

آلودگی آب یکی از علل بالا رفتن بار میکروبی شیر شناخته شده است . میکروب های موجود در آبهای آلوده غا لباً باعث غلیظ و چسبناک شدن شیرمی شوند . با هدف بررسی میزان آلودگی کلی فرمی آب مصرفی در طول یکسال بصورت ماهیانه از ۳ دامداری سنتی، ۳ دامدار صنعتی و ۳ مرکز جمع آوری نمونه آب بصورت استاندارد اخذ گردید . جهت انجام آزمایش از روش۳ لوله ای شمارش بیشترین تعداد احتمالی (MPN) استفاده گردید . ابتدا محیط کشت Brilliant green bile 2% broth بر اساس دستورالعمل تهیه گردیده و برای هر نمونه ۱۰لوله حاوی ۱۰ میلی لیتر از محیطکشت در نظرگرفته شد . پس از سترون سازی، از هر نمونه به مقدار ۱۰ ، ۱ و ۰/۱ میلی لیتر در سه لوله ریخته شده ونتایج پس از ۴۸ ساعت گرمخانه گذاری در حرارت ۳۲ درجه سانتی گراد ثبت گردید . بیشترین تعداد احتمالی میکروارگانیزم ها از شمارش لوله های مثبت و جداول MPN بدست آمد . میانگین هندسی شمارش کلی فرم در دامداری های صنعتی، سنتی و مراکز جمع آوری به ترتیب ۱۶/۲۳ ، ۱۰۲/۳۳ و ۳۵۴/۸ واحد تشکیل دهنده کلنی در هرمیلی لیتر (CFU/ml) بود که به صورت معنی داری با هم اختلاف داشتند (p<0.001). شمارش کلی فرم در ۱۸/۲ درصد دامداری های صنعتی، ۶۳ درصد دامداری های سنتی و ۷۵ درصد مراکز جمع آوری شیر بیش از CFU/ml 50 بود و تا CFU/ml 2400 نیز می رسید . در دامداری های صنعتی شمارش کلی فرم ها در فصول سرد سال به شکل معنی داری(p<0.001) بالاتر از فصل تابستان بود . با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می شود که برنامه ریزی جامعی توسطدستگاه های ذیربط جهت کنترل، رفع ایرادات و تهیه آب سالم در مراکز اولیه تولید شیرخام انجام گیرد .