سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدشمس الدین اطهاری –
حسام الدین شیرزاد –
سادات غفارزاده –
نیما عباسی –

چکیده:

لیستریوزیس یکی از بیماری ها ی مشترک انسان و دام است که عمدتا بوسیله مواد غذا یی آلوده منتقل می شود . عامل بیماری لیستریوزیس می تواند به مدت طولانی در خاک، علوفه ،کنستانتره و سا یر خوراک ها ی دامی و مدفوع و بستر دام باقی بماند لذا احتمال آلوده شدن فراورده ها ی دا می وانتقال بیماری به انسان وجود دارد . در این مطالعه ۶۵ نمونه از
کنستانتره مصرفی در گاوداری ها ی شهرستان تبریز برداشت شد . بعد از نمونه برداری، نمونه ها به آزما یشگاه منتقل و آزمایشات باکتری شناسی بر روی آنها انجام گرفت . پس از توزین و همگون نمودن، نمونه ها در محیط آبگوشت مغذی حاوی آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید کشت داده شد و به مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده شد . سپس محتو یات لوله ها سانتر یفوز گردید و از رسوب حاصل از سانتریفوژ در سطح پلیت آگار انتخابی لیستریا کشت داده شد . مجددا ۴۸ ساعت در انکو باتور ۳۷ درجه قرار داده شد و سپس نمونه ها ی موجود در پلیت بررسی شدند . در هیچیک از نمونه ها باکتری مورد نظر یافت نشدند . نتایج این بررسی نشان می دهد که پراکندگی باکتری لیستریا مونوسیتوژن در گاوداری ها ی منطقه تبریز بسیار کم بوده و خطر انتقال بیماری لیستریوز پا یین می باشد اما با توجه به اهمیت این باکتری در بهداشت و سلامت عمومی ضرورت توجه روز افزون احساس می شود