سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روح الله کلهر – قزوین – مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
اعظم مولاپور – قزوین – مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
سیدسعید طباطبایی – قزوین – مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

چکیده:

کشور ایران ا ز لحاظ دارا بودن وضعیت استراتژیک در منطقه خاورمیانه و از نظر جغرافیـایی و قـرار گـرفتن در کمربنـد زلزله و نیز تنوع آب و هوایی طی چند سال اخیر شاهد حوادث طبیعی و غیر طبیعی بسیاری بوده اسـت . بیمارسـتانها نیـز بـه عنوان مهمترین مرکز بهداشتی و درمانی باید قبل از وقوع حادثه از آمادگی لازم برخوردار باشتد تا بتوانند در هنگـام رویـارویی با بحران در خصوص کاهش آثار امدادرسانی سریع و بهبود اوضاء گامهای مثبتی بردارند . هدف کلی این پژوهش بررسی میـزان آمادگی بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین از نظر مدیریت بحران در حـوادث غیـر مترقبـه در سـال ۱۳۸۵ می باشد . مواد و روشها : این پژوهش به صورت توصیفی – مقطعی در چهار مرکز آموزشی و درمـانی وابـسته بـه دانـشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گرفته است . ابزار گردآوری داده ها یک چک لیست ۳۳ سوالی بود که توسط پژوهشگران تهیـه شـده بود . محیط پژوهش چهار مرکز آموزشی و درمانی شهر قزوین و جامعه پژوهش مدیران این مراکز بودند که چک لیستها توسـط ایشان تکمیل گردید . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی ( میانگین انحراف معیار و …) استفاده گردید . بحث و نتیجه گیری : پس از تجزیه وتحلیل داده ها مشخص شد ک ه از بین چهار مرکز آموزشـی و درمـانی شـهر قـزوین مرکـز شهید رجایی با %۸۴ آمادگی بیشترین میزان آمادگی و مرکز قدس با %۴۱ آمادگی کمتـرین آمـادگی را در برابـر حـوادث غیـر مترقبه از نظر مدیریت بحران داشته اند . در مجموع میانگین آمادگی چهار مرکز آموزشی و درمانی شهر قزوین %۵۵/۵ بـود کـه در حد متوسط می باشد . سایر نتایج پژوهش در مقاله اصلی بیان خواهد شد .