سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ندا پروین – بیمارستان آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد
شهنار خواجه علی – بیمارستان آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد
محسن نوربخش – بیمارستان آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد
اکبر سلیمانی – بیمارستان آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد

چکیده:

مقدمه : در طول ۲۰ سال گذشته حوادث غیر مترقبه طبیعی در سراسر دنیا منجر به مرگ حـداقل ۳ میلـون نفـر شـده و ۸۰۰ میلون انسان دیگر را بنحوی مبتلا ساخته است . این حوادث از نظر اقتصادی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه در بر داشته است . کشور ما نیزجزو ۱۰ کشور بلا خیز جهان در جدول سازمان ملل بوده و بر اساس بررسی های انجام شده در مورد بـروز حـوادث غیر مترقبه طبیعی کشور ایران پس از کشورهای هند، بنگ لادش و چین مقام چهارم را در قاره آسیا دارا می باشد . قرار گـرفتن کشور ما در خط زلزله سبب شده تا این حادثه طبیعی در صدر حوادث غیر مترقبه طبیعی کشور قرار گرفتـه و تلفـات جـانی و مالی فراوانی به مردم وارد آورده ، تا جایی که بطور متوسط هر ۵۰۰ سال یکبار زلزله ای به بزرگی ۷ ریشتر در کـشور رخ مـی دهد . سایر حوادث غیر مترقبه مانند سیل، طوفان ، سائقه و بهمن و رانش زمین نیز بدفعات در نقاط مختلف کـشور روی داده و می دهد . در استان چهار محال با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و قرار گرفتن بر روی گسل زاگرس، بعلاوه سیل خیـز بـودن منطقه احتمال بروز بحرانهای طبیعی بسیار زیاد بوده و از آنجا که بیمارستانها بعنوان مهمترین موسسات بهداشتی درمانی باید قبل از وقوع حادثه ازآمادگی لازم برخوردار باشند ،محقق بر آن شد تا با انجام این تحقیق به بررسی میزان آمادگی بیمارسـتان آیت الله کاشانی شهرکرد بعنوان مرکز ارجاعی جراحی مرکز استان چهارمحال در مقابله با بحران بپردازد . مواد وروشها : نوع مطالعه توصیفی مقطعی بوده که به شکل یک مرحله ای در سال ۱۳۸۵ انجام شده است . روش نمونه گیـری به روش سرشماری بود . مدیران و سرپرستان واحدهای مربوطه شامل مدیران اداری، خدماتی و پرست اری، مترون و سوپروایزران و مسئولان بخش ها و داروخانه و تاسیسات بیمارستان نمونه های پژوهش بودند با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به شکل چک لیست ابعاد مختلف آمادگی مقابله با بحران در سطح بیمارستان مورد بررسی قرارگرفت . این ابعاد شـامل : بعـد مـدیریتی، تاسیساتی، تدارکات و نیروی انسانی بودند . با استفاده ازSPSS شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانـی و بـا کمـک نـرم افـزار اطلاعات حاصله تجزیه و تحلیل شد . یافته ها : در این مرکز ستاد مقابله با بحران وجود داشت . بعلاوه سیستم تریاژدر مرکز وجود داشته ولی رنگ بندی لبـاس بیمـار عملا اجرا نمی شد . کارت نقش پرسنل، برنامه استراحت و تدارک نیروی انسانی ذخیره وجود نداشت . بعلاوه چک لیست اقدامات گام بگام و ابزار اندازه گیری پیشرفت تهیه نشده بود . این در حالی است که برنامه ریزی مدون و عملی جهت اعـزام بیمـاران بـه مراکزدیگر و استانهای همجوار وجود ندارد . وسایل نقلیه و آمبولانس به تعداد کافی موجود نبود . از نظـر سـاختمانی نیـز مقـاوم سازی به شکل مطلوب صورت نگرفته و احتمال بروز مشکل بدنبال زلزله وجود داشت . منابع ذخیره آب ، گاز و سیـستم اطـلاع رسانی مناسب جهت مقابله با بحران وجود ندارد . امکانات کافی جهت نگهداری تعد اد زیاد اجساد وجود نـدارد . ذخیـره دارویـی بیمارستان پاسخگوی نیاز در مواقع بحرانی بوده و سیستم اداری نیز آمادگی لازم جهت مقابله با بحران را دارد . امکان جایگزینی مناسب جهت تخلیه سریع بیمارستان و جود ندارد . علیرغم برگزاری کنفرانس های آموزشی عمـلا مـانوری در ایـن راسـت ا اجـرا نشده و مهارتهای عملی پرسنل تقویت نشده است . در بحث مدیریتی طبقه بندی ستادی و عملیاتی صورت گرفته است . بحث : با توجه به حادثه خیز بودن استان و نتایج پژوهش و از آنجا که مرکز مورد بررسی سانتر ارجاعی جراحی اسـتان مـی باشـد لـزوم برنامه ریزی و اجرای اقدامات عملی و تکمیل بیمارستان مجهز در حال احداث مجاور مرکز، به شکل هر چه سریعتر و دقیق تـرمطرح می گردد .