سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحیدرضا سلیمانی – بیمارستان تامین اجتماعی دکتر چمران ساوه
فاطمه قلیابتاب – بیمارستان تامین اجتماعی دکتر چمران ساوه

چکیده:

از بحران وحوادث غیر مترقبه درکتب مختل ف تعاریف بسیاری شده است ولیکن طبق تعریف سازمان بهداشت جهـانی ، حادثـه غیرمترقبه به حادثه ای اطلاق می شود که امکانات متعارف موجود ، پاسخگوی نیازهای جدید نباشد . آنچه که پس از بروز این حوادث اتفاق می افتد ، یک نابسامانی غیر قابل پیش بینی است که حساسیت آن در مر کز درمانی بخصوص بیمارستان هـا بـه واسطه ماهیت کاری آنها که همانا تولید محصولی به نام حفظ ، بازگشت وارتقای سلامت جـسمانی و روانـی افـراد جامعـه مـی باشد بیشتر است واز طرفی بیمارستان ها بلافاصله پس از بروز حوادث ، درگیر پذیرش مجروحین وآسیب دیدگان مـی شـوند . لذا آمادگی وپایداری این مراکز از اهمیت ویژه ای برخورداراست . – این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعـی است که به منظور بررسی میزان آمادگی بیمارستان تامین اجتماعی دکتر چمـران درسـال ۱۳۸۵ انجـام شـده اسـت کـه در ۲ مرحله صورت گرفته : الف – مطالعه کتابخانه ای – جمع آوری مطالب ومدارک موجود وتهیه پرسشنامه ب – مطالعـه میـدانی – توزیع پرسشنامه ومصاحبه درجامعه آماری – جمع آوری اطلاعات مورد نیاز وتحلیل وجمع بندی نتایج بـه دسـت آمـده یافتـه های پژوهش حاکی از آن است که : – با توجه به شواهد ومدارک موجود ، بیمارستان از سازه مناسبی در برابر حـوادث ( زلزلـه ) برخوردار است . – بانک اطلاعاتی پرسنل بیمارستان درتمامی حیطه های کاری و رسته های شغلی کامل می باشـد و اطلاعـات کاملی از تجهیزات پزشکی موجود و وضعیت آنها در دسترس است . – پرسنل بیمارستان طی دوره های مختلف آمـوزش هـای لازم درمقابل حوادث غیر م ترقبه را دیده اند و پمفلتهای آموزشی به صورت متمرکز در اختیـار همکـاران و مـراجعین گذاشـته شده است و لیکن آگاهی عملی واجرایی آن ها و شناخت نقاط امن و … کـم مـی باشـد . – کمیتـه مـدیریت بحـران و حـوادث غیرمترقبه دربیمارستان تشکیل شده و لیکن تشکیل آن به صورت منظم نبوده است . – هیچ گونه تمرین و مانور عملی در حال حاضر صورت نپذیرفته است . – کمبود منابع از جمله نیروی انسانی ، مالی و لوازم مـصرفی پزشـکی و ملزومـات کـاملا مـشهود است . – در پایان باید اذعان داشت متاسفانه دربررسی انجام شده علی رغم توانایی هـای بـالقوه ایـن مرکـز بـه علـت موقعیـت
جغرافیایی و شرایط کاری سنگین پرسنل به خصوص پرسنل درمانی ، این مرکز با کمبود منابع انسانی و مالی مواجه بوده است و در مجموع از سطح آمادگی پایینی در مقابل حوادث برخوردار می باشد و به نظر می رسد ایـن مرکـز در حـوادث غیرمترقبـه قادر به ارایه خدمات مناسب نمی باش د و در همان ساعات اولیه با کمبود شدید منابع مواجه می گردد . لذا ارایه خدمات مطلوب و بالا رفتن آمادگی مجموعه محقق نمی گردد مگر با ارتقای آگاهی مدیران ارشد در زمینه مدیریت بحـران و تخـصیص منـابع لازم . اهتمام در جهت رفع کاستی های موجود .