سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حکیمه واحدپرست – بیمارستان فاطمه زهرا ( س ) بوشهر
محمد احمدی – بیمارستان فاطمه زهرا ( س ) بوشهر
زهرا صدیقی – بیمارستان فاطمه زهرا ( س ) بوشهر

چکیده:

کشور ما ایران به علت موقعیت جغرافیایی در معرض درگیر شدن در بلایای طب یعی است لذا امداد رسانی به مجروحـان و مصدومان از اهمیت خاصی برخوردار است ودرایـن میـان بیمارسـتان هـا بایـد آمـادگی رویـارویی بـا ایـن حـوادث راداشـته باشند . بنابراین پژوهش حاضر با هدف کلی تعیین میزان آمادگی بیمارستان های استان بوشـهر درمقابـل حـوادث غیـر مترقبـه تدوین شد . روش پژوهش : این مطالعه به صورت مقطعی _ توصیفی در کلیه بیمارستان هـای اسـتان بوشـهر کـه تحـت پوشـش دانشگاه علوم پزشکی ۵) مرکز ) بودند انجـام شـداز یـک چـک لیـست ده قـسمتی ( باتوجـه بـه اهـداف : پذیرش،فرمانـدهی،نیروی انسانی،آموزش،ترافیک،امنیت،نقلیه و انتقال،ارتباطات،اورژانس،پشتیبانی ) راشامل می شـد . Reliability چـک لیـست %۸۵ تعیـین گردیددرتجزیه وآنالیز داده ها از نرم افزار spss استفاده شد . نتایج : نتایج حاصله نشان داد که علی رغم اینکه درکلیه بیمارسـتان ها تجهیزات و فضای آموزشی لازم وجود داردولی درهیچ کدام برنامه آموزشی مدون یا دستورالعمل جهت آمـوز ش بـه پرسـنل موجود نبودومانورهای دوره ای نیزوجود نداشت . دستورالعمل لازم اجرایی در رابطه با تخلیه ،انتقال و توسـعه بیمارسـتان هـا در بحران حداقل استاندارد بود ( میانگین کل مراکز %)۲۰,۲۵ بالاترین درصد آمادگی،مربوط به اورژانس یکی از مراکـز گـزارش شـده است %)۷۳,۳۳) در دو مرک ز درمانی در رابطه با پذیرش،کنترل ترافیک داخلی و خارجی،امنیت بیماران،پرسنل،تجهیزات وحوادث داخلی در بحران هیچ دستورالعملی وجود نداشت . ولی درکلیه مراکزکمیته بحران تشکیل شـده بـود . وظـایف پرسـنل در مـوارد اضطراری سازماندهی نشده بودودر نهایت %۳۲,۳۶ از مدیران مراکزازفعالیت هاوتغییر کاربری بخش ها اطلاع داشـتند . بحـث : در حوادث یکی از وظایف بسیار مهم بیمارستان ارائه خدمات به آسیب دیدگان است بیمارستان باید همواره آمـادگی رویـارویی بـا چنین موقعیت هایی را داشته باشد ولازمه آمادگی وجود یک برنامه مدون حوادث به همراه یک گروه بحـران اسـ ت . باتوجـه بـه نتایج نشان می دهد که بیمارستان های استان بوشهر علی رغم حوادثی چون سیل،زلزله و وجود نیروگاه اتمـی در ایـن اسـتان آمادگی برای مدیریت حوادث غیر مترقبه رانداردودرابعادمختلف وبرنامه های مقابله بابحران درسطح پایین قراردارند . بااین حـال باید توجه داشت که د رصورت وقوع حادثه بیمارستان هانیزموردتهدیدقرارمی گیرندکـه ایـن ظرفیـت بـاز هـم کـاهش خواهـد یافت . لذا طرح وبرنامه اجرایی آن ( مدیریت بحران ) در بیمارستان ها از ضروریات است بنابراین مدیران و دست انـدرکاران اجرایـی هر بیمارستان را بر اساس امکانات و خطرات،برنامه مدیریت بحرا ن اختصاصی تدوین نموده و با نظـارت مـداوم آمـادگی لازم را ایجاد نمایند .