سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن حجت – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مسعود سیرتی نیر – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
خاقانی زاده – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
کریمی زارچی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده:

دنیای ما هر روز تحت تاثیر حوادث طبیعی و غیر طبیعی است که عموماً به بحران تبـدیل شـده و بـه نقطـه عطفـی جهت ایجاد تغییرات کوچک و بزرگ در زندگی بشر تبدیل می گردند . کشور ما به علت وسعت ، موقیعیـت جغرافیـایی و تنـوع اقلیمی جزء یکی از ده کشور بلاخیز جهان محسوب می گردد . شهر تهران نیز از بدو تاًسیس تاکنون حوادث غیر مترقبه زیادی را پشت سر گذاشته است . اصولاً بخش بهداشت و درمان یک قسمت فعال در مدیریت فاجعـه و یـک بخـش جـدایی ناپـذیر از برنامه سلامت ملی است . بیمارستان ها به عنوان اساسی ترین و مهمترین مـؤ سـسات درمـانی بایـد قبـل از وقـوع حـوادث از آمادگی لازم و کافی برخودار بوده تا به توانند در هنگام رویارویی با بحران پاسخ گویی صـحیح و سـریع بـه حادثـه را تـضمین نمایند . به همین منظور مطالعه حاضر با هدف » تعیین میزان آمادگی مقابله با حوادث غیـر مترقبـه در بیمارسـتان هـای تابعـه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران « طراحی و انجام شد ه است . روش کار : این مطالعه یک پژوهش توصیفی – مقطعی است که بر روی ۱۳ بیمارستان عمومی – آموزش ی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران ( شهید بهشتی ، ایـران ،تهـران ) کـه بیش از صد تخت دارند انجام شده است در تحقیق حاضر جهت جمع آوری اطلاعات از چـک لیـست مـشاه ده ای محقـق سـاز ۲۱۰ سوالی استفاده گردید . که برای هر هدف ۶ حیطه تجهیزات ، نیروی انسانی ، فضای فیزیکی ،ساختار و تشکیلات ، پروتکـل ها و نمودار عملکرد در نظر گرفته شده بود . روایی ابزار مورد استفاده از روش محتوایی و صوری و پایایی آن با کمک آزمون کاپا /(۸۰) در حد خوب برآورد گردید . نتایج : بطور کلی میزان آمادگی واحدهای پژوهش از نظر پذیرش،انتقال و تخلی ه بترتیـ ب بـا نمره ۳۸/۳۲ و ۳۹/۶۳ درصد در حد ضعیف ارزیابی گردیدند ، از نظر اورژانس ، ترافیک ، ارتباطات ، نیروی انسانی ، و مـدیریت بترتیب با نمره ۴۸/۲۰ ، ۵۲/۳۳ ، ۵۲/۱۴ ، ۴۳/۸۰ ، ۴۸/۱۷ درصد در حد متوسط ارزیابی گردیدند اما از نظر امنیت ، آموزش و پشتیبانی با نمر ه ۶۱/۱۹ ، ۶۶/۶۵ ، ۶۸/۹۷ درصد در حد خوب ارزیـابی شـدند کمتـرین امتیـاز مربـوط بـه بخـش پـذیرش و بیشترین امتیاز مربوط به واحد پشتیبانی می باشد در مجموع نیز واحدهای پژوهش نمره ۵۱/۹۴ را کسب نموده که عـلاوه بـر اینکه بیان کننده قرار گرفتن در حد متوسط آمادگی است . بین دانشگاههای مورد مطالعه نیز دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران بـا کسب ۶۰ در صد امتیاز بالاترین امتیاز را کسب نمود این برتری در همه اهداف بجز امنیت مشخص بود ، دانشگاه علوم پزشکی ایران نمره ۵۳ درصد را کسب کرد و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز کم ترین امتیاز را (۴۲/۲۴) درصد را کسب نمود .