سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا جوهری – عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
نادر فلاح – عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
ایران یوسفی – کارشناس بهداشت دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده:

عفونت بیمارستانی یکی از معضلات قرن حاضر می باشد طی سالهای اخیر بکارگیری روشهای تهاجمی از یک سو باعث نجات جان انسانها شده است و از سوی دیگر با ایجاد عفونت های مقاوم و شدید بیمارستانی پی آمدهای مرگ باربسیاری را به دنبال داشته است. تقریباً در کلیه متون علمی مربوط به انتقال و کنترل عفونت های بیمارستانی، انتقال از طریق دستهای آلوده بعنوان مهمترین و اصلی ترین راه ذکر شده است. این تحقیق با هدف سنجش و بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد برخی دانشجویان گروههای پزشکی انجام گرفته است ابزار سنجش پرسشنامه ای بوده که پس از مطالعه آزمایشی در بین جامعه مورد بررسی که دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامائی دانشگاه بوده اند براساس روشهای آماری تکمیل گردیده است. درصد امتیاز کسب شده در مورد آگاهی، نگرش و عملکرد به ترتیب ۷/۴۶، ۸/۵۰ و ۶/۶۹ درصد بوده است همچنین رابطه معنی دار بین آگاهی و عملکرد با رشته تحصیلی دانشجویان و سنوات تحصیل آنها بدست آمده است.