سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر امیدواری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
زهرا رفیقی – کارشناس

چکیده:

موبایل وسیله ای است که امروزه بعنوان یک تکنولوژی ضروری در زندگی انسان در آمده است . و شاید بتوان گفت که بدون آن زندگی دشوار می گردد. این تکنولوژی با توجه به خصوصیات فیزیکی آن دارای خطرات خاصی است که می تواند سلامتی انسان را به خطر بی اندازد . لذا بر آن شدیم تحقیقی با هدف بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد افراد ۲۰-۴۰ سال در رابطه با استفاده از موبایل در شهر تهران به اجرا بگذاریم . تاشاید بتوان در ایجاد بستر فرهنگی مناسب در خصوص استفاده از موبایل گامی هر چند کوچک را برداریم . این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که ابزار سنجش آن پرسشنامه است. جهت انتخاب نمونه ، شهر تهران بر اساس مناطق شهرداری به ۲۲ منطقه تقسیم گردید و بطور تصادفی ۷ منطقه انتخاب شد و در هر منطقه با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی – آسان نمونه ها انتخاب شده و پرسشنامه مربوطه تکمیل گردید. عملکرد فرد نیز با استفاده از روش پرسشنامه و مشاهده ثبت شد. جهت آنالیز داده ها از آزمون (X(2 و T-test استفاده گردید. کلیه آزمون های آماری با استفاده نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داده است که میزان آگاهی افراد در خصوص خطرات موبایل پایین می باشد. نتایج نشان داده که این عدم آگاهی در افراد مختلف در سنین مختلف و تحصیلات متفاوت تفاوتی ندارد . نتایج نشان داده که نگرش افرادنسبت به استفاه صحیح از این وسیله مثلت می باشد . ولی متاسفانه عملکرد مناسبی در این رابطه ندارند که ناشی از عدم اطلاع کافی می باشد. با استفاده از نتایج بدست آمده مشخص می گردد که عملکرد نادرست افراد در خصوص استفاده از موبایل بدلیل عدم آگاهی مناسب افراد در این رابطه است که با انجام برنامه های آموزشی می توان در این رابطه گامهای موثری را برداشت.