سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین باقیانی مقدم – عضو هیئت علمی و استادیار گروه خدمات بهداشتی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه
محمد حسن احرام پوش – عضو هیئت علمی و استادیار گروه خدمات بهداشتی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه
وجیهه السادات قائم محمدی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صد

چکیده:

آخرین عنصر در مدیریت مواد زائد جامد ، دفع است . دفع سرنوشت نهایی مواد زائد جامد است که در برنامه ریزی و مدیریت مواد زائد جامد انتخاب روش دفع به نوع و اجزا تشکیل دهنده زباله وابسته است . بطوری که متداول ترین روشهای دفع عبارتند از : دفن بهداشتی ، سوزاندن ، کمپوست و بازیافت . یکی از مراحل مهم در سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری بازیافت است. بازیافت به معنای یک سیستم بسته با هدف بهینه سازی مصرف منابع مختلف به منظور ایجاد سود کلی بیشتر برای جامعه شهری همراه با تولید زایدات کمتر است. از آنجا که جوانان و بویژه دانشجویان از یک سو به لحاظ تاثیراتی که در خانواده ، اطرافیان و جامعه دارند و از سوی دیگر به لحاظ وابستگی توسعه این مرز و بوم در ابعاد سیاستگذاری دارای نقش پررنگی در سطوح ملی و منطقه ای هستنتد لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهس ، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در زمینه دفع مواد زائد و عوامل موثر بر آن می باشد . جامعه مورد بررسی را ۲۳۵ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تشکیل می دادند که در ۵ دانشکده این دانشگاه (بهداشت ، پرستاری و مامایی ، پیرا پزشکی ، پزشکی و دندانپزشکی) مشغول به تحصیل بوده اند . نمونه ها به روش خوشه ای انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر ۴ بخش بود که شامل اطلاعات دمدگرافیک پاسخگو ، سئوالات آگاهی ، نگرش و عملکرد با توجه به اهداف پژوهش بود . حداکثر امتیازی که به پاسخهای صحیح قسمت آگاهی پرسشنامه تعلق گرفته ۲۰ می باشد . میانگین نمره آگاهی مردان و زنان به ترتیب ۱۳/۵۳ و ۱۲/۳۸ بود. بالاترین میانگین نمره آگاهی متعلق به دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و برابر ۱۳/۹ بود که به لحاظ آماری پاسخگویان در سطح مناسبی از آگاهی قرار ندارند، از نظر عملکردی ۶۶% دانشجویان عملا هیچگونه اقدامی جهت جداسازی مواد قابل بازیافت انجام نمی دهند . بررسی انجام شده نشان می دهد که میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان در سطح پایینی است و این مساله نیاز به توجیهات لازم در زمینه آموزشهای رسمی و غیر رسمی جهت ارتقا سطح آگاهی جامعه را نشان می دهد.